Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nadobiaston.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.Kontaktní údaje

Název: Aston CENTRAL s.r.o. 
Sídlo: Makovského náměstí 2, 616 00 Brno 
IČ: 277 04 998 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53337 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Telefon: +420 607 057 767 
Email: info@astoncentral.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

I. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a poplatků za platbu. 

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde

Platba předem (platební karta, online platby) – při výběru této možnosti obdrží kupující podnět k vyplnění potřebných údajů k provedení platby v zabezpečeném prostředí platební brány. Zboží bude prodávající expedovat po obdržení potvrzení o přijetí platby. 

Dobírka – objednané zboží prodávající zašle kupujícímu poštou a při převzetí toto zboží uhradí kupující v hotovosti, nebo platební kartou, pokud to umožňuje doručující přepravní společnosti. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné nebo elektronické formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, slouží však pouze k ilustrativnímu charakteru a skutečné zboží se může od fotografie lišit.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u zboží, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

 

II. Doručování zboží

Prodávající předá zboží přepravci kompletní, nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí prodávající jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a v případě poškození zboží během přepravy reklamoval tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů, včetně převzetí, u přepravce, který zásilku doručil. 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, jsou součástí zásilky. 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 

Cena a způsob doručení (informace zde

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nelze z hygienických důvodů pokud již zboží bylo zákazníkem použito.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby, pokud je zboží nové nepoužité a v originálním balení - v tomto případě je možná pouze výměna za jiné zboží - nelze vrátit peníze.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 90 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání od prodávající ke kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet kupujícího, který uvede do protokolu o odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží nebo původní obal poškozen, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu až do výše 20% z celkové ceny zboží.

 

IV. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 

U vybraného zboží se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání 36 měsíců. Rozšířená smluvní záruka se vztahuje pouze na tvarovou stálost nádobí a mechanické součásti.

 

V. Vyřízení reklamace

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat balení zboží a provést prohlídku zboží, při níž zkontroluje především množství a dále druh, jakost a vlastnosti zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží či balení zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Vady zboží v druhu, jakosti či vlastnostech zboží je zákazník povinen reklamovat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. V případě používání výrobku, který nese zjevné vady jakosti či ve vlastnostech, nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé použitím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou pokud má email kupujícího k dispozici.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na základě písemné výzvy kupujícím a při dodání podacího štítku České pošty či jiného dokladu o zaslání zboží, který byl vystaven přepravní společností. Podání výzvy k proplacení nákladů na vrácení zboží musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 30 dnů od odeslání zboží.

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. 

 

VI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije k plnění předmětu smlouvy a k dalším marketingovým či obchodním účelům. 

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti akce Kolo štěstí

Souhlas udělujete společnosti
Aston CENTRAL s.r.o., Makovského náměstí 2, 616 00 Brno, IČ: 27704998, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53337.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 

 • e-mail

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho
E-mail zpracováváme v souvislosti s akcí Kolo štěstí. V případě získání výhry bude e-mail zpracováván po dobu platnosti dané výhry. V případě nezískání výhry bude e-mail vymazán do doby 10-ti dní po ukončení akce Kolo štěstí.  

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@astoncentral.cz.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů

 • e-mailingový nástroj Ecomail
 • marketingový nástroj Koloo
 • poskytovatel webových stránek
 • poskytovatel hostingových služeb

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletterů

Souhlas udělujete společnosti
Aston CENTRAL s.r.o., Makovského náměstí 2, 616 00 Brno, IČ: 27704998, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53337.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 

 • e-mail

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho
E-mail zpracováváme za účelem zasílání newsletterů týkajících se informací o našich produktových řadách, akcích, slevách, receptech a dalších novinkách ze života Nádobí Aston. Tyto e-maily budeme zasílat 1x za týden po dobu 3 let.  Po uplynutí této doby se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme. 

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@astoncentral.cz nebo kliknutím na označené políčko na konci každého obchodního sdělení.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů

 • e-mailingový nástroj Ecomail
 • marketingová agentura In creative, s.r.o., IČ: 03356612
 • poskytovatel webových stránek
 • poskytovatel hostingových služeb

 Vezměte, prosím, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX. Pravidla akce kolo štěstí

 • Pořadatelem akce je Aston CENTRAL s.r.o., se sídlem Brno, 616 00, Makovského nám. 2, IČ: 277 04 998
 • Zprostředkovatelem služby technického řešení widgetu je Pixal, s.r.o., SV. Quirina 1503/5, 050 01 Revúca, IČ: 46263659.
 • Uvedením e-mailu a účastí v akci uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení společnosti Aston CENTRAL s.r.o.
 • Účastník akce souhlasí se zpracováním údajů třetí stranou (zprostředkovatelem Pixal s.r.o.).
 • Slevové kódy jsou platné po dobu 24 hodin od vytočení výhry a jsou zaslány na uvedený e-mail.
 • Email použitý při získání slevového kuponu v kolotoči štěstí se musí shodovat s emailem použitým v objednávce.
 • Platnost slevového kódu nelze prodloužit.
 • Každý účastník akce může točit každý měsíc pouze jednou.
 • Soutěžní výhry se mohou po dobu akce měnit.
 • Na neuplatněné slevové kódy nelze vracet finanční hotovost nebo se jinak dožadovat proplacení nevyužité výhry.
 • Slevové kódy se uplatňují v e-shopu www.nadobiaston.cz 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit bez udání důvodu.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za případné potíže se zobrazením widgetu.
 • E-mail s výherním kódem vám může být doručen do hromadné pošty či spamu.

X. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

 


Vaříme s Astonem

Menu